Vytlačiť

Pripravované akcie

 

 

Klub slovenských turistov

 

Dlhé Pole

 

... pozýva všetkých členov a priaznivcov turistiky na výročnú členskú schôdzu

KST Dlhé Pole

v piatok 07.02.2020 o 1700 hod.

v kultúrnom dome Dlhé Pole.

 

Program:

 

 1. Otvorenie VČS, privítanie hostí
 2. Voľba návrhovej a mandátovej komisie
 3. Správa o hospodárení KST v roku 2019
 4. Správa kontrolnej rady
 5. Správa o činnosti KST za rok 2019
 6. Správa mandátovej komisie
 7. Doplňujúca voľba do VV
 8. Doplňujúca voľba do kontrolnej rady
 9. Voľba delegátov na VZ KST Regiónu Žilina
 10. Diskusia
 11. Návrh a schválenie uznesenia
 12. Záver rokovania VČS
 13. Premietanie fotografii a videí zo spoločných podujatí a voľná zábava
 14. Občerstvenie a voľná zábava

 

Občerstvenie vo forme domácich výrobkov koláče, pagáče, tyčinky a pod. radi privítame.

Vážení členovia KST, prineste so sebou členské preukazy a peniaze na členské známky:

 

Veková kategória

Nominálna hodnota

Základné (dospelí 18-60 rokov)

11,00 €

deti do 15 rokov

5,00 €

študenti okrem externistov(do 26 rokov)

7,00 €

dôchodcovia do 69 rokov

7,00 €

dôchodcovia 70 rokov a viac

5,00 €

ZŤP

5,00 €

V známke je zahrnuté aj poistenie v hodnote 2 €

 

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

 

Výbor KST Dlhé Pole